Mekanik Tesisat

shadow
shadow
shadow

Proje ve Taahhüt

S

osyal yaşam alanlarının mekanik tesisat işlerini, konusunda uzman mühendislerimizle; proje safhasından başlayıp, işletmeye alınması ve servis hizmetlerimizle anahtar teslimi tesisat işleri yüklenmekteyiz.

Mekanik Tesisat Yönetmeliği

1.1 Kapsam
Bu şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken makine tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün özellikleri, temini, montajı ile genel esaslara dair teknik şartları kapsar
1.2 Projeler
Projeler umumiyetle tatbik edilecek çeşitli sistemlerin genel yerleştirmelerini ve tip detaylarını ihtiva etmelidir. İdarenin yazılı onayı alınmadan bu projelerde hiçbir değişiklik yapılmayacak, verilen tip detaylara tatbikatta uyulacaktır.
Projeler: kanun, tüzük, yönetmelik, şartnameler ve mahalli usul ve kaideler ile mecburi veya ihtiyari standartlara uygun yapılmalı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esaslarına Uyulmalıdır.
1.3 Standartlara Uygunluk
Ürünler ilgili Türk Standartları ve/veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere uygun olacaktır.
Bütün malzemeler şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olanlarından ihzar edileceklerdir. Türk Standardı bulunmayan malzeme ve mamuller milletler arası bir standarda uygun olacaklardır.

shadow
shadow
shadow
shadow