Isıtma – Soğutma Sistemleri

shadow
032
shadow
shadow

P

rojelere detaylara, malzeme tariflerine, yönetmeliklere ve teknik şartnamelere ilaveten yüklenici aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir.

 • İmalat projeleri, imalatçının atölye teknik resimlerini ve kataloglarını, şartnamede talep edilmiş (tarif edici literatürü, cihazın komple karakteristiklerini, ana ölçülerini, kapasitesini, basınç kaybını, standart veya yönetmelikler icabı gereken özelliklerini, elektrik motorlarının aküple edilmiş şeklini ve denemelerini, vb.) her türlü bilgiyi veren resim, yazı, belge ve grafikleri ihtiva edecektir.
 • Bütün pompalar için belgelenmiş performans eğrileri verilecektir.
 • Bütün cihazların elektrik ve otomatik kontrol bağlantı şemaları hazırlanarak tasdike verilecektir.

Tanıtma - İşletme - Bakım

M

üteahhidin teslim edeceği tanıtma, işletme bakım el kitabı bu bölümle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır.
Aşağıdaki sistemlerden tesiste mevcut olanların bakımlarının ve işletme esaslarının kısa tarifi

 • Buhar sistemi,
 • Kızgın su sistemi
 • 90-70c sıcak su sistemi
 • Soğutma sistemi (soğutucu akışkan)
 • Soğutulmuş su sistemi,
 • Kondenser soğutma suyu sistemi
 • Havalandırma sistemi
 • Klima sistemi
 • Soğuk oda sistemi
 • Yapıda mevcut diğer sistemler

Tesiste bulunan sistemlerin her birinin adım adım; ilk çalıştırmaya hazırlanması, yaz işletmesi, kış işletmesi, durdurulması ve boşaltılması esasında yapılacak işleri operasyon sırasına göre ihtiva eden işletme talimatı.

Tesisatın Öğretilmesi

M

üteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline, sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde ( en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak, işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiçbir bedel ödenmeyecektir.

Uygunluk Kriteri

K

ullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu, ilgili Türk Standartları ve / veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği Standartları’nda verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir.

Isıtma Santralleri

K

ullanılacak malzeme alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır.
Basınç altında çalışan kaplar (kazan, kapalı imbisat deposu, denge deposu vb.) öncelikle 92/42/AT Yeni sıcak su kazanlarına dair yönetmelik. 90/396/AT basınçlı ekipmanlar yönetmeliği, 87/404/AT Basit basınçlı ekipmanlar yönetmeliği adlı teknik düzenlemelerden hangisi/hangilerinin kapsamına giriyorsa ilgili yönetmeliğin uygun CE işaretine haiz olmalıdır. Ayrıca ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun imal edilmiş ve denenmiş olacak ve bu standardın ilgili madde veya tablo numarası ve deneme basıncı, silinmez şekilde belirli bir yerine yazılmış olacaktır.

shadow
shadow
shadow
shadow